Kuru Sprinkler Söndürme Sistemleri

Basınçlı hava ya da azot dolu tesisatına bağlı otomatik (kapalı) sprinklerleri bulunan ve yangın ile açılan sprinklerin tesisatta basıncı düşürmesi sonucu vana açılır ve su akışı başlar. Ancak, tesisattaki gaz boşalıp sprinklerden su gelene kadar belirli bir süre kaybı yaşanır. Yangının söndürmesinde hız çok önemlidir, bu nedenle standartlar gereğince bu süre 60 saniyeyi geçmemelidir. Bu tür sistemlerde, işçiliğin iyi yapılması ve borunun sızdırmazlığının sağlanması gerekmektedir. Çünkü boruda olacak bir sızıntı tesisat içindeki basıncın düşmesine ve vananın aktif olmasına sebep olacaktır. 

Kuru borulu sistemler, ortam sıcaklığının 4°C olmasının sağlamadığı sistemin dolmadan korunamadığı yerlerde tercih edilmelidir. Sistem aktif olduktan sonra su drenajının kolay olması için upright tip sprinkler ile kullanımı daha uygun olur

2a- Ön Tepkili (Pre-action) Sprinkler

A - Tek Kilitlemeli Ön Tepkili Sprinkler Sistemi

Bu sistem normal kuru borulu sprinkler sisteminin diğer çeşidi olup, ön tepkili alarm vanasından boru sistemine su geçişi sadece otomatik bir algılama sisteminin devreye girmesi ile başlar. Sprinklerin açılması ile boru sistemine su geçişi olmaz.

  • Tek kilitlemeli ön tepkili sprinkler sisteminin, kaza sonucu suyun boşalmasının ciddi hasarlara sebep olacağı yerlerde kullanılması uygundur.
  • Aktivasyon yöntemi mahalde kullanılması uygun görülen algılama sistemi seçeneğine göre belirlenir. Aktivasyon pnömatik veya elektrikli olabilir.

A.1- Islak Pilot Aktivasyonlu
A.2- Kuru Pilot Aktivasyonlu
A.3- Elektrik Aktivasyonlu

Dedektör algıladığı zaman, kontrol panosuna bir sinyal gönderir. Kontrol paneli uygun alarm sinyalini normalde kapalı olan selenoid vanaya gönderir. Selenoid vana açınca, deluge trim setindeki su boşalır ve deluge vana içerisindeki hücre açılır. Hücrenin açılmasıyla su sırasıyla hücreden sonrasında içindeki çek vanadan geçer. Su sprinkler boruları içerisinde ilerlerken, sprinklerin patlamamasıyla ortamı su basmaz. Deluge vana çalışmaya başladığında basınç tahrikli emniyet ventili su geçişine izin vererek, deluge vanın açık olduğunu doğrular.

Çalışma Prensibi: Pilot hatlardaki (ıslak, kuru) sprinklerin patlaması veya elektriksel algılama sisteminden (duman, ısı veya elektriksel boşaltma butonu) alınan bir sinyal ile su yürüyüşü başlar. Ek algılama sistemi (pilot sprinkler veya dedektörler) otomatik sprinklere göre daha erken devreye girecek şekilde seçilir.

Kullanım Amacı: Sprinklerin veya sprinkler borusunun, kaza ile patlamasının veya zarar görmesinin, mahalde ciddi zarar yaratabileceği durumlarda kullanılırlar.

B - Kilitlemesiz Ön Tepkili Sprinkler Sistemi 

Bu sistem normal kuru borulu sprinkler sisteminin diğer çeşidi olup, ön tepkili alarm vanasından boru sistemine su geçişi, sprinklerin açılması ile veya otomatik bir algılama sisteminin devreye girmesi ile başlar. Dedektörlerin tepkisinden bağımsız olarak, boru içindeki basınç düşmesi ön tepkili alarm vanasının açılmasına sebep olur.

Kilitlemesiz ön tepkili sprinkler sistemi kuru borulu sistem talep edilen, yangın yayılımının hızlı olmasının beklendiği yerlerde uygulanabilir. Aynı zamanda, hızlandırıcılı veya hızlandırıcısız kuru borulu sistemlerin yerine kullanılabilir.

Aktivasyon yöntemi mahalde kullanılması uygun görülen algılama sistemi seçeneğine göre belirlenir. Aktivasyon pnömatik veya pnömatik/elektrikli olabilir.

C - Çift Kilitlemeli Ön Tepkili Sprinkler Sistemi

Bu sistem normal kuru borulu sprinkler sisteminin diğer çeşidi olup, ön tepkili alarm vanasından boru sistemine su geçişi sprinklerin açılması ile ve aynı zamanda otomatik bir algılama sisteminin devreye girmesi ile başlar.

Çift kilitlemeli ön tepkili sprinkler sisteminin, kaza sonucu suyun boşalmasının ciddi hasarlara sebep olacağı yerlerde kullanılması uygundur. Suyun boru sistemine geçişi iki bağımsız olayın gerçekleşmesi durumunda olduğundan kaza sonucu boşalma olasılığının minimize edildiği sistem tipidir.

Aktivasyon yöntemi mahalde kullanılması uygun görülen algılama sistemi seçeneğine göre belirlenir. Aktivasyon yöntemi pnömatik/pnömatik, pnömatik/elektrikli, elektrikli/ elektrikli olabilir.

Kilitlemesiz ve tek kilitlemeli ön tepkili sistemlerde sistem büyüklüğü, en fazla 1000 sprinkler aynı ön tepkili alarm vanasından kontrol edilecek şekilde belirlenmelidir. çift kilitlemeli ön tepkili sistemlerde; tek bir ön tepkili alarm vanası ile kontrol edilen sistem büyüklüğü; aşağıdaki maddelerden herhangi birine uygun olarak belirlenmelidir:

a - En uzak noktada bulunan test vanası tamamen açıldığında ve eş zamanlı olarak algılama sistemi devreye girdiğinde, suyun boşalması için geçen süre en fazla 60 saniye olmalıdır.
b - Sistem büyüklüğü; suyun boşalması için geçen süreyi hesaplayan bilgisayar programı kullanılarak belirlenmelidir. Hesap programı ve metodu ulusal olarak tanınmış bir laboratuvar tarafından onaylanmış olmalıdır.
c - Sistem büyüklüğü; akış testleri yapıldığında suyun boşalması için geçen süre ile ilgili olarak verilen değerleri sağlayacak ölçüde olmalıdır. Akış testleri, açılacak sprinkler sayısı simüle edilerek yapılır.
d- Yukarıda (a), (b) ve (c) maddelerinde verilen şartların sağlanmasına yardımcı olmak için hızlandırıcı kullanılabilir.

Ön tepkili sprinkler sistemlerinde aşağıdaki sprinkler tiplerinin kullanılmasına izin verilir:

  • Dik tip sprinkler
  • Kuru tip sprinkler
  • Yatay duvar tipi sprinkler (Boru içinde su kalmayacak şekilde yapılan tesisatlarda)
  • Sarkık tip ve duvar tipi sprinkler (Sprinkler, boru kolu ve branşmanların, sıcaklığın 4ºC üzerinde olduğu mahallerde bulunması durumunda)

Borulamadaki basıncı sağlamak için kullanılan hava veya nitrojen beslemesi sürekli izlenmelidir. Acil durumlarda ön tepkili alarm vanasını devreye sokmak için en az bir adet elle boşaltma istasyonu teçhiz edilmelidir. Tüm ön tepkili sistem tiplerinde, grid borulama tesisatı kullanılamaz. Kilitlemesiz ve çift kilitlemeli sistemlerde, hava basıncı en az 0,5 bar olmalıdır. Ön tepkili sistemlerde hava beslemesi yapılan kaynak sürekli olmalıdır. Hava beslemesi, sistemin dolumunu 30 dakika içinde sağlayacak kapasitede olmalıdır. Tek kompresör ile birden fazla kuru borulu sistem besleniyorsa, 30 dakika dolum süresi için en büyük sistem baz alınmalıdır. -15ºC’nin altında soğutulmuş mahallerde, dolum süresi 60 dakika alınabilir. Ön tepkili sprinkler sistemi ile korunan tüm oda ve bölmelere otomatik algılama sistemi yapılmalıdır. Algılama sistemleri TS EN 54 Standardına uygun olmalıdır. Birden fazla ön tepkili sprinkler sistemi kullanılan yerlerde, birden fazla sistemin aynı anda çalışma durumu göz önüne alınarak risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Birden fazla sistemin aynı anda çalışma durumunda aşağıdakiler uygulanmalıdır:

  • Depolanan su hacmi toplam ön tepkili sistem hacmine göre arttırılmalıdır.
  • Çoklu sistemlerde suyun en uzak noktadaki test vanasından boşalma süresi 60 saniyeyi geçmemelidir.

Elektrik-Pnömatik Aktivasyonlu çift Kitlemeli Ön Tepkili Sistemler

Dedektör algıladığında, kontrol paneline sinyal gönderir. Panel uygun sinyali selenoid vanaya göndererek serbest bırakır. Deluge vana, bir sprinkler patlayana kadar açılmayacaktır. Bir sprinkler açıldığında, boru içerisindeki basınç düşümü Pnömatik aktüatörü açar. Dedektörün algılaması ve boru içerisinde düşen basınç ile deluge vana hücresi açılarak, vanayı açar. Deluge vana çalışmaya başladığında basınç tahrikli emniyet ventili su geçişine izin vererek, deluge vananın açık olduğunu doğrular.

Çalışma Prensibi: Sprinkler sisteminin devreye girmesi için birbirinden bağımsız iki olayın aynı anda gerçekleşmesi durumunda ( sprinkler+dedektör / dedektör+basınç anahtarı), kontrol paneli üzerindeki çift etki ile selenoide giden sinyal vanayı açarak suya yol verir.

Kullanım Amacı: Sprinkler sistemi borulamasına kaza ile su basılması istenmeyen ve maksimum özen gerektiren mahallerde suyun yaratabileceği zararları önlemek maksadıyla kullanılırlar.
 

Bizi Geliştirin